Hotline: 0983.480.866 | Liên hệ | Hỗ trợ online

Slide

Bơm trục ngang Pentax

Máy bơm trục ngang CM40-250A

Máy bơm trục ngang CM40-250A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM40-250A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM40-250A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang Pentax CM 32-250B

Máy bơm trục ngang Pentax CM 32-250B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang Pentax CM 32-250B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-250B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang Pentax CM 40-125C

Máy bơm trục ngang Pentax CM 40-125C

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang Pentax CM 40-125C

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM40-125C

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM 50-160A

Máy bơm trục ngang pentax CM 50-160A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM 50-160A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM50-160A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM50-160B

Máy bơm trục ngang pentax CM50-160B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM50-160B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM50-160B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM 65-160A

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-160A

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-160A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM65-160A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM 65-160B

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-160B

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-160B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM65-160B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM 65-200A

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-200A

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-200A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM65-200A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM 65-200B

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-200B

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-200B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM65-200B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang pentax CM 65-250A

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-250A

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang pentax CM 65-250A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM65-250A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang Pentax CM80-160C

Máy bơm trục ngang Pentax CM80-160C

Giá: 465 VND

Rating

Máy bơm trục ngang Pentax CM80-160C

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM80-160C

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang Pentax CM80-160D

Máy bơm trục ngang Pentax CM80-160D

Giá: 465 VND

Rating

Máy bơm trục ngang Pentax CM80-160D

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM80-160D

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang Pentax CM80-200A

Máy bơm trục ngang Pentax CM80-200A

Giá: 465 VND

Rating

Máy bơm trục ngang Pentax CM80-200A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM80-200A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm Pentax CM80-200B

Máy bơm Pentax CM80-200B

Giá: 465 VND

Rating

Máy bơm Pentax CM80-200B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM80-200B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm pentax CM32-250A

Máy bơm pentax CM32-250A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm pentax CM32-250A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-250A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM40-200A

Máy bơm trục ngang CM40-200A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM40-200A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM40-200A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM40-200B

Máy bơm trục ngang CM40-200B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM40-200B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM40-200B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm Pentax CM32-160B

Máy bơm Pentax CM32-160B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm Pentax CM32-160B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-160B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm Pentax CM32-160A

Máy bơm Pentax CM32-160A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm Pentax CM32-160A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-160A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM32-200C

Máy bơm trục ngang CM32-200C

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM32-200C

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-200C

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm Pentax CM32-200B

Máy bơm Pentax CM32-200B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm Pentax CM32-200B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-200B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM32-200A

Máy bơm trục ngang CM32-200A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM32-200A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-200A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm Pentax CM 32-160C

Máy bơm Pentax CM 32-160C

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm Pentax CM 32-160C

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM32-160C

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 40-250B

Máy bơm trục ngang CM 40-250B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 40-250B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 40-250B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 50-200A

Máy bơm trục ngang CM 50-200A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 50-200A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 50-200A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 50-200B

Máy bơm trục ngang CM 50-200B

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 50-200B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 50-200B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 50-250A

Máy bơm trục ngang CM 50-250A

Giá: 456 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 50-250A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 50-250A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 50-250B

Máy bơm trục ngang CM 50-250B

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 50-250B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 50-250B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm Pentax CM80-160A

Máy bơm Pentax CM80-160A

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm Pentax CM80-160A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 80-160A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
máy bơm trục ngang CM 50-250C

máy bơm trục ngang CM 50-250C

Giá: 321 VND

Rating

máy bơm trục ngang CM 50-250C

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 50-250C

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 65-125A

Máy bơm trục ngang CM 65-125A

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 65-125A

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 65-125A

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết
Máy bơm trục ngang CM 65-125B

Máy bơm trục ngang CM 65-125B

Giá: 321 VND

Rating

Máy bơm trục ngang CM 65-125B

Xuất xứ: Italia

Mã sản phẩm: CM 65-125B

Nhà sản xuất: TSURUMI

Còn hàng

BH: 12 tháng

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm

Videos giới thiệu


Hỗ trợ tư vấn online

Helper

larry huy

0983.480.866

larryhuy

Helper

Minh Hương

0986.327.465

huong238

Helper

Mạnh Tuấn

0982.808.471

manhtuantt

Helper

Hồng Mai

0982.508.992

hongmai238

Helper

Vân Anh

0983.480.889

vananh_cc

Helper

Mss. Thuận

0983.480.880

thuantourist2016

Helper

Dương Nhu

0124.761.8888

duongnhu8888

Helper

Đặng Hồng

0983.480.878

Hồng0308

Helper

Thu NGân

0983.480.896

0983480896

Đối tác - khách hàng

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

Copyright © Saer Việt Nam - 2017. All Rights Reserved. Design by HL_FUNNY